Πληροφορίες για το κέντρο

To Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης (SPbU) είναι το πρώτο και το παλαιότερο πανεπιστήμιο στη Ρωσία. Ιδρύθηκε το 1724 και θωρείται κορυφαίο στον τομέα της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Είναι το μεγαλύτερο επιστημονικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ευρώπη, όπου φοιτούν πάνω από 30 χιλιάδες φοιτήτριες και φοιτητές, σε 19 σχολές, με 319 εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλού επιπέδου.

Τα τελευταία 20 χρόνια, το SPbU πρωτοστατεί στις εξετάσεις ξένων πολιτών παρέχοντας τις υπηρεσίες του σε φυσικά πρόσωπα καθώς και σε οργανισμούς.

Με την υπ’ αριθμ. 471/06.07.2019 πράξη του Υπουργείου Επιστημών και Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, συμπεριελήφθη στον κατάλογο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που διεξάγουν εξετάσεις της ρωσικής ως ξένης γλώσσας και εξουσιοδοτήθηκε να εκδίδει πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος.

Το πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από το SPbU είναι το μόνο επίσημο έγγραφο που βεβαιώνει το επίπεδο επάρκειας στη ρωσική ως ξένη γλώσσα, σύμφωνα με το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR), τόσο στη Ρωσία όσο και στο εξωτερικό.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εξετάσεων Ευρωπαϊκών Γλωσσών

The Association of Language Testers in Europe (ALTE)

http://www.alte.org/

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εξετάσεων Ευρωπαϊκών Γλωσσών - ALTE (The Association of Language Testers in Europe) βασισμένος σε πολυετή ερευνητική εργασία του Συμβουλίου της Ευρώπης που ξεκίνησε με σειρά δημοσιεύσεων των Καθηγητών J. Trim and J van Ek το 1971 και το 1975 και σε συνέχεια με έρευνα τη δεκαετία του ’80, καθώς και με αναθεωρήσεις και βελτιώσεις το 1991, 1995, 1996, και το 1998 καθόρισε:

α. το επίπεδο γλωσσικής ικανότητας των μαθητών στις ξένες γλώσσες με στόχο να προωθήσει την αναγνώριση επισήμων τίτλων - Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας μεταξύ των κρατών της Ευρώπης

β. τα κοινά επίπεδα για όλα τα στάδια της γλωσσικής / μαθησιακής διαδικασίας και της εξεταστικής διαδικασίας με στόχο τη δημιουργία αντικειμενικών τεστς /εξετάσεων.

Manual for Relating Examinations to the Common European Framework

http://www.ealta.eu.org/conference/2004/ppt/takala14may.ppt

ΑΣΕΠ ΣΤ) ΡΩΣΙΚΑ

Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής: (α) Αριστη γνώση (Γ2/C2):

• Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).

• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα (έως 31/12/2014).

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου C2/ТРКИ-4 (ЧЕТВЕРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :

• (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).

• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. (έως 31/12/2014).

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης» (SPbU), «Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου C1/ТРКИ-3 (ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). (γ) Καλή γνώση (Β2) :

• (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).

• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. (έως 31/12/2014).

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης» (SPbU), «Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου В2/ТРКИ-2 (ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). (δ) Μέτρια γνώση (Β1) :

• (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).

• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ПЕРВЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. (έως 31/12/2014).

• СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης» (SPbU), «Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου В1/ТРКИ-1 (ПЕРВЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)

• PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ)

Οι παρούσες αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση που επικρατεί́ στη χώρα για την αποτροπή της διασποράς του ιού COVID-19 και οποιαδήποτε μεταβολή́ αυτής της κατάστασης θα οδηγήσει σε λήψη νέας απόφασης.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση!

Решения принимаются в соответствии с текущей ситуацией в стране для предотвращения распространения вируса COVID-19. Любое изменение в условиях пандемии внесёт коррективы в работу организации.

Спасибо за понимание!

Newsletter

Εγγραφή στο newsletter μας.
© 2020 mir.gr. All Rights Reserved. Developed By kwarks.gr

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών μας, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.